Тито и јас

Живееме во површно општество, со површни критериуми, со површен систем на вредности, со површни интереси…