Вистинскиот рејтинг

Во држава, која каскаше во обидите навреме да си ги прибере граѓаните од кризните подрачја во Израел, не е важен ничиј индивидуален рејтинг.