Траса на молкот

Kога изградбата се плаќа од парите на даночните обврзници, граѓаните имаат право да знаат како ќе се трошат нивните пари

Доаѓа шумарот

…вечна персонификација на нашите надежи дека еден ден ќе се појави некој што ќе ги разбрка аздисаните.

Мртов агол

ставните измени од „цел“, во следниот период ќе се претворат во „средство“ за изборни калкулации

Камен и леб

Тие што решија да нѐ произведуваат леб, а егзистираат од тоа, покажаа дека не го разбираат значењето на лебот