Школа на животот

Најдобрите лекции, тие што остануваат трајно врежани во меморијата, се тие што се учат искуствено, во практика